Dampak Buruk dan Bahaya Nifak

Penyakit nifak menimbulkan beberapa pengaruh buruk yang sangat berbahaya dan membinasakan, di antaranya adalah :

1. Nifak akbar menyebabkan rasa takut dalam hati. Allah berfirman : "Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya). Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu." (Q.S. At-Taubah 9 : 64).


2. Nifak akbar mendatangkan laknat Allah. "Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal." (Q.S. At-Taubah 9 : 68).

3. Nifak akbar (besar) menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Karena ia merahasiakan kekufuran namun menampakkan kebaikan, bahkan nifak ini lebih parah daripada kekufuran yang terang-terangan.

4. Nifak akbar tidak di ampuni Allah bila pelakunya mati dalam keadaan tersebut. Karena ia lebih parah dari kufur yang terang-terangan, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya : "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Q.S. An-Nisa' 4 : 168-169).

5. Nifak akbar menyebabkan pelakunya masuk neraka dan diharamkan atasnya syurga. Allah berfirman : "Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam." (Q.S. An-Nisa' 4 :140).

6. Nifak akbar membuat pelakunya kekal di neraka. Ia tidak akan keluar dari neraka selamanya.

7. Nifak akbar menyebabkan Allah ّmelupakan sang pelaku.

8. Nifak akbar menggugurkan semua amal kebaikan yang dilakukan pelaku kemunafikan ini.

9. Allah memadamkan cahaya para pelaku nifak akbar pada Hari Kiamat.

10. Nifak akbar menyebabkan pelakunya terhalang dari do'a kaum mukminin dan terhalang dari shalat mereka saat ia mati.

11. Nifak akbar menyebabkan adzab di dunia dan akhirat.

12. Bila seseorang menampakkan nifak akbar, maka ia telah murtad dari Islam, sehingga menjadi halal darah serta hartanya dan berlaku padanya hukum-hukum seorang murtad. Hanya saja, apakah taubatnya diterima oleh hakim ataukah tidak, ini di perselisihkan secara lahiriyahnya, sebab kaum munafik senantiasa menampakkan keislamannya.

Adapun bila seorang munafik menyembunyikan nifak dan kekufurannya, maka darah dan hartanya tetap terjaga, di karenakan iman yang ia tampakkan dan Allah lah yang menangani perkara-perkara yang ada dalam hati seseorang.

13. Nifak akbar, bila seseorang menampakkan kekufurannya, maka ini mengharuskan adanya permusuhan antara pelakunya dengan kaum mukminin, maka kaum mukminin tidak boleh memberikan loyalitas kepadanya, meski ia orang terdekatnya.

Adapun bila ia tidak menampakkan kekufurannya, maka ia diperlakukan sesuai keadaan lahiriyahnya dan Allah yang menangani perkara hatinya.

14. Nifak ashghar (kecil) adalah nifak terkait amalan. Ia mengurangi dan melemahkan iman, sehingga pelakunya dalam bahaya, terancam dengan adzab Allah.

15. Nifak kecil, pelakunya berada dalam bahaya, karena di khawatirkan bisa mengantarkannya menuju nifak akbar.

Kita berlindung kepada Allah dari murka-Nya dan dari semua bentuk nifak, baik yang kecil maupun yang besar dan kita memohon kepada Allah keselamatan dan ampunan di dunia dan akhirat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Dampak Buruk dan Bahaya Nifak"

Post a Comment

Terimakasih atas kunjungan anda...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel